Okul Servisi Tespiti Duyurusu

05.07.2018 771

ENERJİSA BANDIRMA FEN LİSESİ SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ

HİZMETİ ALIMI İLANI

 

Enerjisa Bandırma Fen Lisesi  öğrencilerinin ikametgâh adreslerinden okula taşıma hizmet alımı “Okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” doğrultusunda yapılacaktır.

 

Hizmet alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

   1)  İdarenin 

a ) Adresi                                                                  :  Yeni Mahalle Şehit Tnk. Teğmen Uran                             

                                                                                  Caddesi No 61BANDIRMA / BALIKESİR                        

b )Telefon ve faks numarası                                        : 266 738 01 22 -      266 738 05 27

 

) Elektronik Posta Adresi                                               972634@meb.k12.tr

 

ç ) İhale dokümanının                                                   : http://ebfl.meb.k12.tr         

     görülebileceği internet adresi

 

2)  Servis çalıştırma hizmetinin

a)  Niteliği, türü ve miktarı                                           : 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı dahil

                                                                                  Olmak üzere 3 eğitim öğretim yılı

b)  Yapılacağı yer                                                           boyunca öğrencilerin ikamet

                                                                                     Adreslerinden alınarak taşıma

c)  İşin Süresi                                                                 merkezi okula 181 gün boyunca             

                                                                                     Tahmini 10  araçla tahmini 190

                                                                                      Öğrenci taşıma işi.                                                                                                                                                                                    

                                                                                      Ayrıntılı bilgiye Okul Servis Araçları

                                                                                      Çalıştırması Tip Şartnamesinden

                                                                                      Ulaşılabilir.

 3)  Servis Çalıştırma İşinin

a) Yapılacağı yer                                                          : Öğrencilerin ikamet ettiği yerler ile                   

                                                                                     Okulumuz arası

b) Toplantı Tarihi ve saati                                                :  İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş        

                                                                                        tarihi 08.06.2019(2018-2019 Eğitim

                                                                                     Öğretim Yılı dahil olmak üzere 3(üç)                  

                                                                                     eğitim öğretim yılı.)

 

                                                                                           Yeni Mahalle Şehit Tnk. Teğmen Uran                             

                                                                                          Caddesi No 61BANDIRMA / BALIKESİR                 

                                                                                          06.09.2018  - 12:30

 

4)  İsteklilerden aranılan belgeler

 

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

 

a)     Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

 

b)   Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

c)   Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

 

d)  Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

 

e)  Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

f)  Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi.

5)  Evrakların Komisyona Teslimi

 

a)      İstekliler, ilanda belirtilen saate kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim eder.

 

b)      Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

c)      İstekliler, 3 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’e kadar servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim edecektir. Gerekli belgeler okulumuz internet adresinden temin edilebilir. (Şartname, Servis Araç Tespit Tutanağı, Servis Taşıma işi Usul ve Esasları,Okul Servis Araçları Yönetmeliği)

 

6)  Okul servis aracı olarak çalıştırılacakların tespiti

 (a) İlanda belirtilen dosyaların açılma saati gelince, komisyon isteklilerin belgelerini inceleyerek eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacakları tespit eder. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.

 (b) Komisyon karar verirken; isteklilerin araç yaşı, özmal durumları, okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde gerçek kişilerde ikametgâhının, tüzel kişiliklerde ise şubesi ve/veya merkezinin bulunması, aynı okulda daha önce servis taşıma işi yapıp yapmadığı ve servis taşıma işine başladığı tarihi dikkate alır. Belirtilen kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucunda uygun bulduğu istekliye okul servis taşıma işini yaptırmaya karar verir.

 

(c) İsteklilerin itirazda bulunması veya yeni açılan okullarda servis taşıma işinin ilk defa yapılacak olması halinde EK-3’deki kriterlere uygun puanlama yapılarak karar verilir.

 

(ç)   Okul servisi çalıştırma sözleşmeleri en az bir eğitim öğretim dönemi, azami ise üç eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir.

 

(d) Taşımacıyı tespit komisyonu tarafından alınan komisyon kararları mahalli mülki idare amirlerince 5 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

(e) Kesinleşen komisyon kararı, mahalli mülki idare amirlerinin komisyon kararını onayladığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, taşımacıya veya vekiline, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince bildirilir. İstekli, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

 

(f) Okul servisi çalıştırılması işine katılan olmadığı, isteklilerin belgelerinin uygun görülmediği veya isteklinin sözleşmeyi imzalamaması hâlinde yeniden aynı usulle okul servisi çalıştırılması işine çıkılır.

 

7)  Sözleşme imzalamada taşımacıdan istenilecek belgeler

 

a)     Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile şoförlerin adli sicil  kayıt belgeleri,

 

b)   İlgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden alınan özel izin belgesi, (Özel izin belgesi işi üstlenen taşımacı tarafından sözleşme imzalandıktan sonra ibraz edilecektir.)

 

c)    D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesi,

 

ç) Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden veya ilgili sağlık sunucusundan alacağı okul servis şoförlüğü yapabileceğine ilişkin sağlık raporu,

 

d)   Rehber personelin, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden veya ilgili sağlık sunucusundan aldığı rapor,

 

e)  Şoförlerin yetkili kuruluşlardan aldığı psikoteknik raporu,

 

f)  Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda almış oldukları sertifika,

g)    Taşıma yapacakları araçların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri,

ğ) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

 

 

 

17/08/2018

 

 

 

 

Taşımacıyı Tespit Komisyonu

 

 

 

Mahmut  BAKIR

Okul Müdürü

Komisyon Başkanı

 

 

 

 

                 Ümit  BAŞTAŞ                                                   Zübeyir  KOCABAY                                        

       Okul Aile Birliği Başkanı                                                   Öğretmen               

 

 

 

 

 

                 Numan  BAKCAN                                               Kaan   ÖZÇELİK               

                         Veli                                                                    Veli